Artikel forskning

Fortbildning: Forskning

Skriven av: Charlotte Magnusson, Certec
oktober 20, 2021
Denna artikel presenterar några avhandlingar inom ramen för digital tillgänglighet

Forskning kring kognitivt stöd och kognitiv tillgänglighet

Det finns begränsat med forskning kring teknik och kognition. Nedan finns en kort beskrivning (inklusive lite läsanvisningar) av tre olika avhandlingar som kan vara intressanta för den som vill lära sig mer.

 

Arne Svensk, Design av kognitiv assistans http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/designavkognitiv/designavkognitiv.pdf

Detta är en licentiatavhandling från 2001. Trots att den har en del år på nacken, bygger den på lång praktisk erfarenhet och innehåller mycket som fortfarande är värt att läsa. Den börjar med två texter, Henrik Perssons svarta och vita onsdag, som på ett beskriver vanliga problem som kan uppstå, och hur det skulle kunna se ut när allt fungerar. Längre fram i texten (kapitel 5) beskrivs principer för utformning av kognitiv assistans – STEP metoden. STEP står för sammanhang, trygghet, erfarenhet/minne och precision. Begreppet sammanhang handlar om att personen måste kunna skapa sig en bild av hur olika företeelser hör ihop. Trygghet är en annan grundbult. Att kunna lita på människor eller teknologi är viktigt. Detta handlar om att skapa möjlighet att förutse vad som ska hända, kontinuitet och struktur. Erfarenhet/minne innebär att det finns konkreta ledtrådar som anknyter till tidigare erfarenheter. Igenkänning är bättre än association. Det är bra om saker och/eller miljö kan fungera som extra påminnare. Upplevelse av precision är ofta en viktig förutsättning för att kunna genomföra en aktivitet på egen hand. Tydliga kognitiva konturer med antingen/eller istället för flytande bedömningar underlättar. I kapitel 5 finns praktiska exempel på hur detta kan se ut i olika tillämpningar, men även mer detaljerade designprinciper. Henrik Persons onsdagar och kapitel 5 är de mest praktiska delarna av texten, men för den intresserade finns det mycket matnyttigt också i resten av avhandlingen.

 

Stefan Johansson, Mot ett ramverk för att förstå psykisk och kognitiv tillgänglighet i en digital kontext, https://www.begripsam.se/wp-content/uploads/2018/02/licentiatavhandling_stefan_johansson.pdf

Detta är en licentiatavhandling från 2016, som även den bygger på lång praktisk erfarenhet. Den är ganska forskningsmässigt skriven, den som är mer praktiskt intresserad kan börja med att läsa ”Bidrag till forskningen” för att få en sammanfattning av vad olika deltagare pekat ut som viktigt. I kapitlet ”Diskussion”, sammanfattas sedan dessa erfarenheter i ett ramverk, som bland annat innefattar att skapa tillräckliga marginaler, att utforma för den ”extrema” användaren, att undvika tänka i diagnoser, att tänka på helheten men också att undvika stjälpande motkrafter.

 

Stefan Johansson, Design for Participation and Inclusion will Follow: Disabled People and the Digital Society, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1362526/FULLTEXT01.pdf

Detta är en doktorsavhandling från 2019, skriven på engelska. Avhandlingen är forskningsmässig och fokuserar på vad som krävs för att man ska lyckas utforma för delaktighet – vilket leder till inkludering. Stefan presenterar Begripsams analytiska modell, identifierar 14 förutsättningar för digital delaktighet och presenterar ett analysverktyg för att motverka negativa motkrafter i designprocesser. Begripsams etiska ramverk beskrivs också (sidan 71-73) https://www.begripsam.se/om-oss/varetiskaram/ .

 

 

Författare: Charlotte Magnusson, Certec, https://www.certec.lth.se

 

Dela på facebook
Dela på twitter

Vidare läsning:

WCAG – webbtillgänglighet

Universiell utformning

Svenskar och internet

Speltillgänglighet

APPOTEKET